Usvojen Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu u iznosu od 10.352.815 KM

Na dnevnom redu našlo se 15 tačaka među kojima je i Nacrt budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu. Vijećnici su između ostalog raspravljali i o subvenciji komunalnih usluga za socijalno ugrožene kategorije stanovništa, osnivanju Turističke zajednice, izmjenama i dopunama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja, korištenju javnih površina, zaštiti od požara, kao i aktima koji se odnose na rad javnih preduzeća.

Nacrt budžeta općine Bosanska Krupa za 2018. godinu, koji je dobio podršku većine vijećnika, planiran je u iznosu od 10.352.815 KM. Ukupni prihodi, u odnosu na Budžet za 2017. godinu (6.976.836 KM) povećani su za 48,39%. Porezni prihodi planirani su u iznosu od 4.138.738 KM što predstavlja 54,08% ukupno planiranih prihoda, a neporezni iznosu od 2.719.499 KM ili 12,92% više u odnosu na 2017. godinu. U Nacrt budžeta su uključena i kreditna sredstva koja se planiraju realizirati tokom iduće godine u iznosu od 2.700.000 KM za šta postoji odluka Općinskog vijeća. Također, ovaj iznos sadrži i prihode budžetskih korisnika u izosu od 518.377 KM, a to su službe organa uprave, Općinsko pravobranilaštvo, JU Centar za socijalni rad, JU Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje, te Turistička zajednica. Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje, u Nacrtu su planirani također u iznosu od 10.352.815 KM. U ovaj iznos je uključeni iznos od 200.000 KM planiran na ime izmirenja obaveza iz prethodnih godina, kao i rashodi navedenih budžetskih korisnika iz vlastitih prihoda. Na Nacrt je slijedećih dvadeset dana moguće uputiti prijedloge i sugestije, sve do centralne javne rasprave koja će biti održana 6. decembra u Domu kulture.

Nije ovo jedini finansijski dokument razmatran danas. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za period 1.1. do 30.9.2017. godine. Za izvještajni period, ukupni prihodi, primici i finansiranje su izvršeni u iznosu od 5.842.590 KM, što predstavlja 83,74 % u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta. U ukupnom iznosu izvršenja, porezni prihodi imaju najveće učešće od 2.963.957 KM odnosno 51%. Za izvještajni period, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su izvršeni u iznosu od 4.761.021 KM što predstavlja 68,24% u odnosu na ukupno planirane. Isti su se izvršavali u okviru planiranih iznosa.