Intervju : Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću

– Zašto se angažuju profesori sa strane kada imamo neangažirane profesore na Unsko-sanskom kantonu?

– Islamović: Zakonom je propisana obaveza da UNBI između dvije akademske godine mora dva puta raspisati javni konkurs za angažman nastavnika i saradnika u nastavi iznad osnovne norme (iznad 180 sati predavanja za nastavnike i preko 300 sati vježbi za saradnike). UNBI te konkurse javno objavljuje u junu i septembru mjesecu, a na iste se potpuno ravnopravno mogu prijaviti nastavnici i saradnici iz cijele BiH i zemalja okruženja. Posljedica ovih konkursnih procedura jeste angažman profesora kako sa našeg Kantona tako i iz cijele BiH i zemalja u okruženju.

– Na Ekonomskom fakultetu su angažirani profesori iz (Zapadnog) Mostara, Sarajeva i Tuzle, a „preskaču“ se domaći profesori kao što su npr. Kapić, Lipovača, Muratović,Ferizović, Osmančević..? Zašto?

Islamović:Na Ekonomskom fakultetu u Bihaću jednake šanse na konkursu imaju svi profesori koji se jave na konkurs.Konkretno spominjete profesore Kapića, Lipovaču, Muratovića i Ferizovića. Naglašavam da su neki od njih koji su se prijavili na konkurs protekle akademske godine upravo bili angažovani, kao npr. Lipovača i Muratović. Oni koji se nisu javili na konkurs nisu, logično, ni mogli biti angažovani. Što se tiče kolege Osmančevića, on nije nikada do sada biran u nastavničko niti u saradničko zvanje na UNBI tako da je netačna tvrdnja da se radi o profesoru. Koliko mi je poznato dr. Osmančević se prijavio na izbor u zvanje Višeg asistenta na Pravnom fakultetu UNBI na Ekonomsko-pravnoj katedri.Koliko mi je poznat,ova konkursna procedura još nije okončana.

– Da li je realno da profesori imaju istu cijenu prekovremenog sata kada drže nastavu liniji od 50-60 studenata na, recimo, Zdravstvenom fakultetu, u odnosu na grupu od 2-3 studenta na 2 i 3. godini Tehničkog i Biotehničkog fakulteta?

Islamović:Nije realno i o toj temi već je bilo razgovora unutar akademske zajednice na UNBI. Želim naglasiti da je ovo pitanje uređeno Standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja na području USK koji je u isključivoj nadležnosti Vlade Kantona. Koliko smo obaviješteni, Kantonalno ministrastvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na pripremi novih Standarda koji će, nadamo se, uzeti u obzir i ovo pitanje.

– Da li su Drvni i Tekstilni odsjeci na Tehničkom a, Poljoprivredni i Zaštita okoliša na Biotehničkom preferirani u odnosu na ostale odsjeke sa drugih članica Univerziteta u smislu da se štiti njihov nerad?

Islamović: Ni slučajno. Rukovodstvo Univerziteta stavlja u istu ravan svih 7 članica i svih 23 studijska odsjeka koji egzistiraju na I ciklusu studija. Javni konkursi su pokazali da je interes za ova 4 studijska odsjeka bio manji u odnosu na ostale, ali odluka o tome svakako je u rukama svršenih srednjoškolaca koji donose odluku prlikom prijavljivanja na konkurs.

– Imamo informacije da studenti na ovim oddsjecima skoro i ne dolaze ,a profesori imaju normu i čak preko norme „drže nastavu“ !? Da li je moguće da se ostali kažnjavaju ,a profeosri sa „ugašenih“ odsjeka nagrađuju iz nekih, javnosti nepoznatih razloga?

Islamović: Nije moguće. Niko se ne kažnjava, jer nastavnici i saradnici izvode nastavu sa onim brojem studenata koji se upišu i prisustvuju nastavnom procesu na svojim studijskim odsjecima.

– Kako objašnjavate navodni upis fiktivnih studenta na pomenutim odjecima ? Naime, upisuju se kao redovni studenti fiktivno a u radnom su odnosu u privatnim firmama?

Islamović: Prema pozitivnim zakonskim propisima kao redovni budžetski studenti ne mogu se upisati kandidati koji već imaju regulisan radni odnos bilo u privatnim firmama ili u državnom sektoru. Dakle, zakon to ne dopušta, a prema službenim evidencijama fakulteta, nemamo takvih slučajeva.

– Raspisali ste javni natječaj za 11 asistenata, a već toliko imate viška asistenata na “fiktivnim” odsjecima . Vaš komentar?

Islamović: Nikakav javni konkurs za prijem 11 asistenata nije raspisao UNBI. U taj proces ćemo ući u narednih 30-tak dana nakon što upotpunimo konstrukciju finansiranja realizacije ovog projekata dijelom sredstava koje će za sufinasiranje plata i i toplog obroka 11 asistenata za vremenski period od 12 mjeseci obezbijediti Vlada USK. Želim vas obavjestiti da cijeli UNBI ima svega 5 asistenata te da je potpuno nejasno o kakvom višku Vi govorite. Svih 8 javnih Univerziteta u BiH ima gorući problem podmlatka kadrova. Prijem novih mladih asistenata jedinstvena je prilika da se ovaj problem barem ublaži, zbog čega posebnu zahvalnost izražavamo Federalnom zavodu za zapošljavanje.

– Ograničili ste vanjske profesore na 70 posto fonda sati, a zakon nalaže da se realizira minimalno 80 nastave nastave po predmetu?

Islamović: Senat je svojim mjerama upravo uskladio procenat realizacije nastave vanjskih saradnika na zakonski minimum pri čemu će obim realizirane nastave u akademskoj 2017/2018. biti umanjen za 30 posto. Istovremeno smo predložili Vladi Kantona smanjenje cijene sata naših zaposlenika u dijelu sati iznad osnovne norme, dakle u dijelu prekovremenih sati za 3o posto u odnosu na sadašnji cjenovnik. Samo ove dvije mjere će za jednu godinu prema našim projekcijama donijeti uštede Budžetu USK preko 500.000 KM, a sa ostalim mjerama i dopunske uštede. Niukakvom slučaju se ne radi o uštedama koje bi išle na teret kvaliteta nastave.

Da li to znači da se se smanjuju plaće zaposlenika na UNBI kao što se smanjuju honorari vanjskih suradnika?

Islamović:S obzirom na netačna pisanja mnogih elektronskih medija želim pojasniti da se plaća zaposlenika našeg Univerziteta ni slučajno ne umanjuje niti ugrožavaju njihova zakonska prava. Uštede se planiraju isključivo u dijelu sati iznad osnovne norme naših zaposlenika i vanjskih saradnika u dijelu nastave koja se izvodi iznad osnovne norme na dobrovljnom principu. Dakle zaposlenici našeg Univeziteta imaju osiguranu osnovnu plaću u visini kakva je bila i do sada, a uštede se isključivo odnose na honorare, dakle na prekovrenemene sate.

Zašto ste sada donijeli ove mjere? Da li to ima veze sa smanjenim upisom na UNBI?

Islamović: Ima. Uštede koje su predložene su posljedica finansijske situacije u kojoj zbog nedostatka finansijskih sredstava nije moguće pratiti i isplatiti sate iznad osnovne norme kako našim zaposlenicima tako i prema vanjskim saradnicima. Naime, upis manjeg broja studenata u zadnjih nekoliko godina ima za posljedicu i manji iznos vlastitih prihoda naših članica. Kako ovaj segment nastave u zbiru na godišnjem nivou iznosi oko 1,3 miliona KM koji se finansira iz ovih prihoda, menadžment Univerziteta je set mjera ušteda predložio kao prevenciju kako ne bismo bili dovedeni u finansijsku situaciju iz koje ne bi mogli isplatiti ove troškove. Umjesto da dobijemo riječi podrške i razumijevanja za naše poteze kao dobri domaćini, različiti mediji nas krivim i netačnim informisanjem, naprotiv, još i optužuju.